Stadgar

sallskapet

Stadgar för Albert Viksten Sällskapet
antagna vid årsmötet den 12 juli 1993, med ändringar antagna 11 juli 2005 och 20 mars 2022.

Paragraf 1
Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Albert Viksten och hans verk, samt att främja forskningen om honom. I detta syfte skall Sällskapet bl a utge och till Sällskapets medlemmar, om möjligt, distribuera en årsskrift.

Paragraf 2
Medlem i Sällskapet är den som erlagt årsavgift i enlighet med av årsmötet fattat beslut. Önskvärt är att årsavgiften erläggs under första halvåret.

Paragraf 3
Sällskapets verksamhetsår ska vara kalenderår.

Paragraf 4
Årsmöte ska hållas senast 31 mars. Kallelse ska utgå senast två veckor före.

Paragraf 5
Sällskapet ska, om möjligt, tillsammans med Ljusdals kommun, anordna
sommarevenemang i Kojbyn alternativt på Ängratörn.

Paragraf 6
Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen bestående av sju ledamöter och två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och övriga ledamöter, var och en för en tid av två år, och styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen skall utse en redaktionskommitté för den årliga publikationen.
Av redaktionskommitténs ledamöter skall en fungera som redaktör.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av densamma varibland ordförande eller vice ordförande är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid olika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Paragraf 7
Sällskapet firmatecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.

Paragraf 8
Sällskapets räkenskaper förs per kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning skall årsmötet utse två revisorer jämte suppleanter, för ett år i sänder.

Paragraf 9
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a) Val av ordförande och protokollförare av mötet
b) Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll
c) Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
d) Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits tillmötet
e) Behandling av förslag, som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen minst två veckor före årsmötet
f) Val av ordförande och övriga ledamöter enligt § 6
g) Val av revisorer och suppleanter för dem enligt § 8
h) Fastställande av årsavgift enligt § 2
i) Årsmötet väljer valberedningen

Paragraf 10
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av årsmöte med två tredjedels majoritet.

Paragraf 11
Beslut om Sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varvid på vart och ett av dessa minst två tredjedelar av de närvarande skall vara ense om beslutet. Om Sällskapet upplöses skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till Färila Hembygdsförening eller annan institution eller sammanslutning verksam i Färilabygden med syfte besläktat med Sällskapet.