Stadgar

sallskapet

Stadgar antagna vid årsmöte i Albert Viksten Sällskapet den 12 juli 1993,
med ändringar antagna 11 juli 2005.

Paragraf 1 Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Albert Viksten och hans verk samt att främja forskningen om honom. I detta syfte skall Sällskapet bl a utge och till Sällskapets medlemmar om möjligt distribuera en årsskrift.

Paragraf 2 Medlem i Sällskapet är den som erlagt årsavgift i enlighet med av årsmötet fattat beslut. Önskvärt är att årsavgiften erläggs under första halvåret.

Paragraf 3 Sällskapets verksamhetsår skall vara kalenderår.

Paragraf 4 Årsmöte skall hållas senast på dagen för ”Afton på Ängratörn”. Kallelse skall ske skriftligen minst tre veckor före årsmötet.

Paragraf 5 Sällskapet skall om möjligt, årligen tillsammans med Ljusdals kommun arrangera Paradisafton på Ängratörn.

Paragraf 6 Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen bestående av sju ledamöter och fyra suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter, var och en för en tid av två år, och styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen skall utse en redaktionskommitté för den årliga publikationen. Av redaktionskommitténs ledamöter skall en fungera som redaktör.

Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra av densamma, varibland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Paragraf 7 Sällskapets firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.

Paragraf 8 Sällskapets räkenskaper förs per kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning skall årsmötet utse två revisorer, jämte suppleanter, för ett år i sänder.

Paragraf 9 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a) Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
b) Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
c) Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

d) Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet.
e) Behandling av förslag, som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen minst två veckor före årsmötet.
f) Val av ordförande och övriga styrelseledamöter enligt paragraf 6.

g) Val av revisorer och suppleanter för dem enligt paragraf 8.
h) Fastställande av årsavgift enligt paragraf 2.
i)Årsmötet väljer valberedningen.

Paragraf 10 Ändring av dessa stadgar skall godkännas av årsmöte med två tredjedels majoritet.

Paragraf 11 Beslut om Sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varvid på vart och ett av dessa minst två tredjedelar av de närvarande skall vara ense om beslutet. Om Sällskapet upplöses, skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till Färila Hembygdsförening eller annan institution eller sammanslutning, verksam i Färilabygden, med syfte besläktat med Sällskapets.