25-års historik

cirkelEtt läslystet gäng. Studiecirkel 1980. LjP 10/12 -80 Fr.v. ses Anders Andersson, Greta Haglund, Karin Olsson, Per-Arne Jonsson, Torbjörn Brandt, Sven Mårtensson, Gustav Thunvall, Kursledare Sven Viksten, Erik Haglund och Doris Vidén.
Foto: Stig Andersson
 

En studiecirkel föder en idé –
Albert Viksten Sällskapet bildas

Det var 13 entusiastiska deltagare i en studiecirkel om Albert Viksten som bestämde sig för att bilda Sällskapet. En interimsstyrelse valdes med Gustav Thunvall som ordförande. Studiecirkelns ledare, Sven Viksten, valdes till vice ordförande. I övrigt bestod styrelsen av Per-Arne Jonsson, Doris Widén, Ulla Glingskog och suppleanterna Torbjörn Brandt och Greta Haglund.

Styrelseledamöter har kommit och gått. Medlemsantalet växte redan första året till 96 och idag är vi drygt 200 medlemmar.

Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Albert Viksten och hans verk samt att främja forskningen om honom. I detta syfte skall Sällskapet bl. a. utge och till Sällskapets medlemmar distribuera en årsskrift. (Stadgarna § 1)

I stadgarnas paragraf 5 står det att Sällskapet skall årligen tillsammans med Ljusdals Kultur och Fritidsnämnd arrangera ”Afton på Ängratörn”

Syftet och inriktningen formulerades redan vid starten och har under de 25 åren inte ändrats utan snarare har ”Afton på Ängratörn” och årsskriften stimulerat verksamheten och även utåt kunnat visa upp ett livaktigt Sällskap.

Årsskrift
En årsskrift är kanske det bästa sättet att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Albert Viksten och hans verk. Den redaktionskommitté som styrelsen utser har genom sin kunskap om författaren och hans verk kunnat erbjuda både nyutgåvor av tidigare böcker och alster ur Alberts efterlämnade material.

Den första årsboken var ett nytryck av ”Tankar vid en dödsdömd sjö”, en liten bok som besjunger naturen och framför allt vattnet som livets yttersta förutsättning. Boken utkom första gången 1956, åtta år före Rachel Carsons Tyst vår och får illustrera Alberts brinnande naturintresse.

En bok som är central för den som vill studera Albert Viksten är, ”Mitt liv, ett äventyr” som utkom 1971. Boken blev årsskrift 1990.

Tio år senare var årsboken en forskningsrapport från forskningsprojektet Norrlands litteraturhistoria vid Umeå universitet. Eva Vikström belyser där författaren Albert Viksten som vildmarksskildrare, naturfilosof, civilisationskritiker och socialreporter.

Sven Viksten var under många år redaktör för årsskriften. Hans uppväxt i det Vikstenska hemmet och hans erfarenhet som författare gjorde att årsskrifterna kom att bli en naturlig fortsättning på Alberts författarskap.

Fotografen och naturkännaren Hilding Mickelsson ingick under många år i redaktionskommittén.

Han var mångårig vän till Albert och medverkade även, med framför allt naturbilder, i flera av Alberts böcker.

Afton på Ängratörn
Redan under första året, 1981, var Sällskapet med och ”hjälpte till” vid en trivselkväll på Ängratörn. Arrangör var Ljusdals kommuns kulturnämnd och kommittén för Färilaveckan. Redan året innan hade man kunnat lyssna på bandupptagning med Albert och Sven Viksten var där och berättade minnen.

Idag, och sedan många år, arrangerar Albert Viksten Sällskapet ”Afton på Ängratörn” som ett uppskattat inslag i Färilaveckan. Kommunens Kultur och fritidsnämnd står som medarrangör.

Programmet vid ”Afton på Ängratörn” genomförs alltid i sann Vikstensanda. Författare, vänner och forskare har belyst Alberts liv och dikt. Skogen och Naturen har också varit självklara teman i programmet.

Vid torpet har omkring 200 människor samlats, lyssnat på årets ”föredragshållare”, applåderat kommunens kulturstipendiater och njutit av medhaft kaffe. Det hela har inramats av sång och musik, ofta av lokala artister. Kvällen avslutas alltid med att alla sjunger ”Härlig är jorden” medan flaggan halas.

Hedersledamöter
Sällskapet valde vid sitt första årsmöte två hedersledamöter:

Lars Furuland som särskilt har intresserat sig för proletärförfattare och besökte Albert ett par gånger. Furuland medverkade på Ängratörn 1983.

Ivar-Lo Johansson, den andra hedersledamoten, bodde några gånger på Ängratörn och gästade även Kronbacka. T.ex. innehåller romanen ”Geniet” stoff hämtat från Färila. Ivar-Lo besökte torpet 1986.

Kulturambassadören, kollegan och vännen Ivar Öhman blev 1983 Sällskapets tredje hedersledamot.

I samband med att f.d. statsminister Ingvar Carlsson talade på Ängratörn, valdes han till hedersledamot i Sällskapet.

Senare valdes döttrarna, Karin och Märta till hedersledamöter i Sällskapet.

Arrangemang
De två första åren satsade Sällskapet på att informera om Albert Viksten och naturligtvis om det nybildade Sällskapet. Under Färilaveckan kunde man besöka Kronbacka, där Sällskapet hade ställt ut material som visade Alberts liv från vaggan till graven.

Hundraårsminnet av Albert Vikstens födelse präglade verksamhetsåret 1989. En utställning på Ljusdalsbygdens museum med visning av Alberts och sonen Hans Vikstens produktioner lockade stor publik. I samband med utställningen anordnades en Vikstensafton då Nils Birgersson och Härje Ångman, i ord och ton framförde ett program kring Albert Viksten. På hundraårsdagen hölls en minnesafton på Färila Gästgiveri.

Med anledning av jubileet gav ABF Mellannorrland ut nyutgåvor av böckerna Blå Gryning och Eld och Bröd. Upplagan på 5000 exemplar såldes slut. Många studiecirklar använde böckerna som studiematerial, vilket kanske betyder att flera tusen människor läste och studerade Albert Viksten. Enbart inom Ljusdals kommun var det 26 cirklar igång.

Kojbyn i Lassekrog och naturligtvis Alberts paradis, Ängratörn, har genom åren lockat många besökare. Året efter hundraårsjubileet, satsade Albert Viksten sällskapet, Föreningen Färila Framtid och värdshuset Lassekrog på att saluföra besöksmålen.

Under många år guidade Sällskapets medlemmar, bussresor och mindre grupper. Numera har Sällskapet guidning på Torpet under hela juli månad.

Nya vägar
Albert Viksten Sällskapet fyller 25 år. Ett skådespel om Alberts liv och dikt har skapats bl. a. ur hans självbiografiska böcker.

Sällskapet har givit ut 25 årsskrifter och jubileumsårets skrift är just detta skådespel.

Traditionella arrangemang, utökad kontakt med medlemmarna och nya vägar att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Albert Viksten är styrelsens ambition för den fortsatta verksamheten.